Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wraz z załącznikami (druki do pobrania):
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:
1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2) oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wglądu;
2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót;
3) pełnomocnictwa;
4) opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo;

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego, stanowisko ds. remontów i zarządzania drogami pokój nr 22.
Opłaty:
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Elblągu (ul. Związku Jaszczurczego 14 a; 82-300 Elbląg).

Inne informacje:
Za zajęcie pasa drogowego:
- bez zezwolenia zarządcy drogi,
- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.

Uwagi:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji, z uwzględnieniem okresu na ewentualne uzupełnienie wniosku oraz uprawomocnienie decyzji.

Wnioski:

Wniosek o zajecie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Wniosek o zajecie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym wersja word
Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności wersja word
Wniosek o zajecie pasa drogowego na umieszczenie obiektu niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi wersja word
Wniosek o zajecie pasa drogowego na umieszczenie reklam w pasie drogowym wersja word
Wniosek o zajecie pasa drogowego na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym wersja word
Wniosek o zajecie pasa drogowego na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Wniosek o zajecie pasa drogowego na umieszczenie obiektu niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi
Wniosek o zajecie pasa drogowego na umieszczenie reklam w pasie drogowym
Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności

Zasady odbioru pasa drogowego
Druk zgłoszenia drogi do odbioru


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Rogoziński

Data wytworzenia:
10 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
10 cze 2020, godz. 08:37

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
10 cze 2020, godz. 08:37