Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Do zadań Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, w szczególności należy:

1) W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

a) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i restrukturyzacji mieszkalnictwa wielorodzinnego,
b) bieżąca współpraca z zarządcą nieruchomości stanowiących zasób Gminy,
c) nadzór nad modernizacją budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych z częściowym udziałem Gminy i komunalnych budynków mieszkalnych ze 100% udziałem Gminy,
d) prowadzenie spraw w zakresie utrzymywania właściwego stanu technicznego budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy,
e) prognozowanie i realizowanie remontów bieżących budynku Urzędu,
f) prowadzenie spraw w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego budynku Urzędu, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji energetycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej w budynku Urzędu oraz zapewnienie niezbędnej ich konserwacji,
g) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i użytkowaniem targowiska oraz szaletu miejskiego,
h) prowadzenie spraw związanych z deratyzacją nieruchomości.

2) W zakresie gospodarki nieruchomościami:

a) prowadzenie spraw w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, w tym przydziały lokali komunalnych, realizacja wyroków eksmisyjnych itp.,
b) bieżąca współpraca z zarządcą nieruchomości stanowiących zasób Gminy,
c) wydawanie decyzji w sprawie podziałów i scalania nieruchomości,
d) prowadzenie spraw z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności w zakresie rozgraniczenia nieruchomości,
e) naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
f) prowadzenie kontroli sposobu wykonywania obowiązków przez wieczystych użytkowników,
g) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
h) prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia dostaw energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
i) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy oraz realizowanie innych zadań związanych z organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem lokalnego transportu zbiorowego,
j) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych oraz sprawowanie nadzoru nad zgodnością przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu,
k) prowadzenie spraw związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
l) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i użytkowaniem cmentarza komunalnego, grobów i mogił wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej, w tym prowadzenie ksiąg cmentarnych.

3) W zakresie obrotu nieruchomościami:

a) przygotowanie i wprowadzanie nieruchomości do obrotu (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, służebność, użyczenie, dzierżawa, najem i zarząd) oraz uruchamianie procedury przetargowej,
b) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości stanowiących zasób Gminy,
c) występowanie do Sądu o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
d) wykonywanie prawa pierwokupu,
e) wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości,
f) nabywanie gruntów do zasobów Gminy,
g) ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości zbywanych nieruchomości wynikających z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,
i) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i naliczaniem opłaty adiacenckiej,
j) opiniowanie umieszczania w miejscach publicznych reklam, szyldów itp. wpływających na wygląd obiektów budowlanych oraz wydawanie zgody na ich lokalizację na terenach komunalnych,
k) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia i gospodarowaniem gruntami oraz prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
l) realizowanie zadań związanych z wynajęciem/wydzierżawieniem nieruchomości lub części nieruchomości stanowiących własność Gminy pod lokalizację tymczasowych obiektów rozrywkowych np. cyrk, wesołe miasteczka itp.

4) W zakresie ochrony środowiska:

a) prowadzenie postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących oddziaływać niekorzystnie na środowisko,
b) prowadzenie postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania dokumentów planistycznych,
c) opiniowanie dokumentów w zakresie ochrony przyrodniczej na terenie Gminy,
d) uzgadnianie planowanych działań na terenie rezerwatu przyrody oraz obszaru NATURA 2000 z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,
e) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”,
f) prowadzenie wykazu dokumentów zawierających informację w zakresie ochrony środowiska, w tym udostępnianie informacji o ochronie środowiska,
g) współpraca w zakresie ochrony środowiska z właściwymi podmiotami, organami i instytucjami,
h) prowadzenie działań związanych z propagowaniem ochrony środowiska, w tym zachęcanie szkół do udziału w konkursach, rozpowszechnianie informacji ekologicznych, organizowanie akcji np. „Sprzątanie Świata”, „Dzień bez samochodu” itp.,
i) prowadzenie postępowań dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, w tym wydawanie opinii i decyzji administracyjnych,
j) prowadzenie postępowań w zakresie nakładania finansowych kar administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenie terenów zielonych,
k) organizacja i nadzór prac w zakresie nasadzeń zieleni, w tym kontrola realizacji obowiązku dotyczącego nasadzeń,
l) organizacja i nadzór prac w zakresie pielęgnacji i usuwania drzew na terenie Gminy;
m) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,
n) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
o) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych przepisów porządkowo-sanitarnych,
p) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
q) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących niezgodnego z przepisami składowania odpadów,
r) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nieprawidłowości w zakresie ścieków komunalnych,
s) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa polegających na:
- obsłudze rolników i producentów rolnych,
- współpracy z Izbą Rolniczą oraz Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego,
- obsłudze komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
t) prowadzenie spraw wynikających z prawa łowieckiego,
u) działanie dotyczące monitorowania i planowania rozwoju energetyki, w tym: gospodarowanie zasobami paliw, energii i źródeł emisji o znaczeniu lokalnym,
v) prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji zezwalających na utrzymywanie psów uznanych za rasy agresywne,
w) prowadzenie postępowań dotyczących uciążliwości związanych z utrzymywaniem zwierząt domowych i gospodarskich,
x) prowadzenie postępowań dotyczących niezgodnego z ustawą o ochronie zwierząt utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich,
y) zapewnienie właściwej organizacji i kontroli w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
z) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,
za) współpraca z właściwymi organami i podmiotami w zakresie zwalczania zaraźliwych
chorób zwierzęcych, w tym ustalenie warunków i terminów prowadzenia masowych
akcji weterynaryjnych,
zb) realizacja polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony
zasobów i jakości wody, ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony zasobów i powierzchni ziemi poprzez: planowanie, opiniowanie, wdrażanie i nadzór nad
realizacją działań proekologicznych w tym zakresie,
zc) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
zd) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska,
ze) prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, w tym
m.in. dotyczących:
- nakazania właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku spowodowanie przez niego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie,
- zatwierdzenia pisemnej ugody zawartej przez właścicieli gruntów dotyczącej zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpływają szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną.

5) w zakresie:

g) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
h) przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
i) nadzorowanie realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym terminowe przyjmowanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
j) nadzór nad realizacją założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
k) obsługa pod względem organizacyjno-administracyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
l) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychotropowych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:22

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:22