Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalnośd w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie tworzy i prowadzi Burmistrz od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zobowiązani są uzyskad wpis do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Uwaga:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywad działalnośd w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej


Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane informacje i dokumenty:
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz Uchwałą Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia wymagao, jakie powinien spełniad przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego w szczególności: wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
e) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
f) planowane po zakooczeniu działalności;
g) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
h) inne wymagania wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania z zakresu standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia dokumentacji działalności objętej wnioskiem,

Załączniki:
1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
2. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
3. Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych przy realizacji przedmiotowej działalności,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej,
5. Dokument potwierdzający gotowośd przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
6. Wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
8. Oświadczenie dot. spełnienia przez wymienione we wniosku we wniosku pojazdy asenizacyjne wymagao określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagao dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617)

Opłata skarbowa za zezwolenie – 107,00 zł
Opłatę należy dokonad przed złożeniem wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (pok. nr 16) lub na numer konta: 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100.
Podstawa prawna dot. opłat skarbowych – ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej częśd III, pkt 42 załącznika do ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (pok. nr 29).

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Markowska

Data wytworzenia:
10 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
10 cze 2020, godz. 09:13

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
10 cze 2020, godz. 09:13