Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska, grzebowiska, spalarni zwłok

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,
4) prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Wymagane informacje i dokumenty

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 04 września 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego; w szczególności:

- wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego NIP,
• określenie miejsca prowadzenia działalności oraz budynków i innych budowli wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności objętej wnioskiem,
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
• inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów w tym wymagania z zakresu standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia dokumentacji działalności objętej wnioskiem.
- załączniki
• zaświadczenie o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek ZUS,
• wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej,
• kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych przy realizacji przedmiotowej działalności,
• udokumentowanie posiadania prawa do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
• dokument potwierdzający stałą współpracę z weterynarzem,
• dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej kadry (np. świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursów, dyplomy itp.),
• inne w zależności od prowadzonej działalności (np. kserokopia pozwolenia na unieszkodliwianie, zbierania i transport odpadów kat. I i II, dokumenty potwierdzające zarejestrowanie i nadzorowanie działalności przez właściwe organy sanitarne ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 ze zm.)
Opłata skarbowa za zezwolenie - 616 zł
Opłatę należy dokonać przed złożeniem wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (pok. nr 16) lub na numer konta: 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100.

Podstawa prawna dot. opłat skarbowych:
– ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) część III, ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy.
Miejsce złożenia dokumentów Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (pok. nr 27).

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna:
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska - Katarzyna Markowska, pok. nr 7, tel. 564729634

Wniosek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Markowska

Data wytworzenia:
10 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
10 cze 2020, godz. 10:04

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
10 cze 2020, godz. 10:04