Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2024 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 51/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-02 14:56:26
ZARZĄDZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok 2024-04-03 09:38:05
ZARZĄDZENIE NR 49/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2024-03-28 12:26:17
ZARZĄDZENIE NR 48/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat i powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym oraz użyczenie stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-03-28 12:50:00
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego realizowanych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2024 roku. 2024-03-28 12:34:58
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2024-03-21 15:09:32
ZARZĄDZENIE NR 40/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2024 roku. 2024-03-28 12:33:52
ZARZĄDZENIE NR 39/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2024-03-14 13:23:12
ZARZĄDZENIE NR 37/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2024-02-29 15:30:03
ZARZĄDZENIE NR 32/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-02-27 15:21:18
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-28 08:34:43
ZARZĄDZENIE NR 30/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim realizacji działań w imieniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2024-03-08 14:07:45
ZARZĄDZENIE NR 29/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2023 Burmistrza Nowego Miasta lubawskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2024-02-26 12:45:09
ZARZĄDZENIE NR 28/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-03-04 08:43:01
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-03-04 08:33:56
ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-03-04 08:30:45
ZARZĄDZENIE NR 25/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-03-04 08:26:48
ZARZĄDZENIE NR 24/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok 2024-03-04 08:24:16
ZARZĄDZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Nowego Miasta Lubawskiego 2024-02-14 08:48:15
ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. 2024-02-13 10:42:49
ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2024-02-12 14:17:42
ZARZĄDZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskiego na mieszkanie wspomagane 2024-02-12 14:00:41
ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim do wykonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-22 14:17:38
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-22 14:18:16
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) 2024-02-12 13:59:20
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników majątku obrony cywilnej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2024-01-30 12:53:55
ZARZĄDZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-02-01 10:03:48
ZARZĄDZENIE NR 14/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-02-01 08:54:27
ZARZĄDZENIE NR 13/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-02-01 08:50:25
ZARZĄDZENIE NR 12/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok 2024-02-01 08:46:11
ZARZĄDZENIE NR 10/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-02-01 08:39:35
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok 2024-02-01 08:36:54
ZARZĄDZENIE NR 8/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2024-01-23 15:51:47
ZARZĄDZENIE NR 7/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2024-01-12 12:29:05
ZARZĄDZENIE NR 6/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2024-01-12 12:28:18
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2024-01-12 12:27:31
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego dotyczącymi zmiany nazwy urzędowej miejscowości 2024-01-18 13:48:59
Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie opracowania Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2026 2024-01-11 10:30:44
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2024-01-08 15:02:52
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2024 roku 2024-01-08 15:00:08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zieliński

Data wytworzenia:
08 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Zieliński

Data publikacji:
08 sty 2024, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zieliński

Data aktualizacji:
08 sty 2024, godz. 14:51