Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakres przedmiotowy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego

Zakres przedmiotowy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
 
1. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Urzędu, w szczególności należy:

1) opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz indywidualnych decyzji w zakresie administracji publicznej,
2) opracowywanie projektów zarządzeń i pism okólnych Burmistrza,
3) opracowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych,
4) rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji mieszkańców w zakresie swojego działania,
5) przygotowywanie okresowych analiz, ocen, informacji i sprawozdań,
6) zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań określonych w programach i strategiach,
7) współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi,
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9) zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami szczegółowymi,
10) bezwzględnie przestrzeganie procedur administracyjnych zapewniających ochronę danych osobowych,
11) udostępnianie informacji publicznej i opracowywanie informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ich aktualizacja,
12) stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz innych aktów prawnych, w tym regulujących sprawy między innymi: zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, zasad rachunkowości, finansów publicznych, procedur kontroli finansowej i kontroli zarządczej itp.
13) przetwarzanie pozyskanych informacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawach:

a) o dostępie do informacji publicznej,
b) o ochronie danych osobowych,
c) o ochronie informacji niejawnych,

14) znajomość wszystkich obowiązujących przepisów z zakresu obowiązków i kompetencji wynikających z niniejszego Regulaminu,
15) współudział w realizacji zadań wynikających z organizacji wyborów, referendów, spisów powszechnym itp.,
16) realizowanie zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami,
17) udział w konstruowaniu wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych,
18) wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie interesantów,
19) przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
20) stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,
21) dbałość o powierzone mienie,
22) wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń przełożonego.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:19

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:19