Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Referat Planowania i Inwestycji

Do zadań Referatu Planowania i Inwestycji, w szczególności należy:

1) W zakresie inwestycji:

a) opracowanie i koordynowanie realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych,
b) przygotowanie rocznych programów inwestycyjnych i remontów kapitalnych w zakresie infrastruktury technicznej i zasobów mieszkaniowych,
c) przygotowanie rocznych budżetów związanych z realizacją inwestycji i remontów,
d) przygotowanie zakresu i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji planowanych inwestycji i remontów,
e) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
f) przygotowanie dokumentów i załączników do wniosków o dofinansowanie projektów oraz załączników do umów o dofinansowanie projektów,
g) przygotowanie dokumentów związanych z aktualizacją (aneksowaniem) umów o dofinansowanie projektów z EFRR,
h) przygotowanie dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowywanych z EFRR (sprawozdania, harmonogramy, wnioski o płatność),
i) prowadzenie procesu inwestycyjnego tj. przygotowanie harmonogramów, koordynowanie prac, kontrola i rozliczanie inwestycji, przygotowanie odbiorów, rozliczanie końcowe i przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania,
j) organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,
k) bieżąca współpraca z jednostkami budżetowymi Gminy w zakresie eksploatacji i remontów budynków,
l) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych,
m) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości, w tym przygotowanie rocznych sprawozdań finansowo-rzeczowych z zakresu realizacji inwestycji i remontów.

2) W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

a) organizacja i koordynacja prac związanych z opracowywaniem studium zagospodarowania przestrzennego,
b) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru,
d) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
e) wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
f) uzgadnianie inwestycji podmiotów prywatnych projektowanych na terenach nieruchomości stanowiących własność Gminy,
g) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie bieżących analiz i ocen realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie w sprawach sporządzania nowego lub aktualizacji istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
i) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym opracowywanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
j) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
k) współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, w tym oznakowanie dróg gminnych,
l) określenie warunków dotyczących szczególnego korzystania z dróg.

3) W zakresie remontów i zarządzania drogami:

a) zarządzanie siecią dróg gminnych, w tym nadzór nad prawidłowym utrzymaniem sieci dróg gminnych i przystanków komunikacyjnych,
b) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych,
c) prowadzenie spraw związanych z letnim utrzymaniem dróg, placów i parkingów wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych,
d) prowadzenie spraw w zakresie zimowego utrzymywania nawierzchni dróg, placów i parkingów,
e) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego,
f) tworzenie i modernizacja placów zabaw, w tym utrzymywanie właściwego stanu technicznego placów zabaw na nieruchomościach gminnych,
g) prowadzenie spraw w zakresie utrzymywania porządku i czystości na terenie gminy,
h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych lub na inne cele,
i) prowadzenie ewidencji drogowej oraz prowadzenie innych spraw związanych z drogami,
j) organizowanie praw społecznie użytecznych w zakresie remontów dróg, chodników, placów, parkingów itp.

4) (uchylony),

5) (uchylony),

6) (uchylony),

7) W zakresie zamówień publicznych:

a) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie projektów umów,
b) udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie postępowań o zamówienie publiczne,
c) opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów określających zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
d) sporządzanie oraz przekazywanie Prezesowi Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
e) opracowywanie planów postępowań o udzielenie zamówień, zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) uczestniczenie w posiedzeniach komisji przetargowych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:22

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:22