Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podatek od środków transportowych

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
5. UCHWAŁA NR LIII/341/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podatek od środków transportowych należy wpłacać na indywidualne konto bankowe.

Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Dokumenty od wnioskodawcy
1. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku:
a) deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A,
b) dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,
c) umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,
d) decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
lub uwierzytelnioną kopię,
e) dokument potwierdzający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (lub jego uwierzytelnioną kopię),
f) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zgłaszające po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.
g) W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo*
do reprezentowania wnioskodawcy.

Informacje dodatkowe

1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5tony,
b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton,
d) autobusy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje:
a) przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
b) przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
c) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
3. Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do:
a) złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji.
4. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa.
Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności.
6. Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Dokumenty od wnioskodawcy
1. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie tego obowiązku:
a) deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A,
b) umowę (fakturę) kupna - sprzedaży pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,
c) decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,
d) decyzję organu rejestrującego o trwałym wycofaniu pojazdu z ruchu lub jej uwierzytelnioną kopię,
e) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w przypadku zmiany siedziby dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo*
do reprezentowania wnioskodawcy.

Informacje dodatkowe

1.
Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach:
a) wyrejestrowania pojazdu,
b) wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu
pojazdu
z ruchu.
2. W przypadku zmiany właściciela pojazdu obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim
właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
3. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnik również ma obowiązek złożyć deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych.
4. W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji DT-1 podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji.
5. Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
*Opłaty
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim nr konta
60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Termin płatności:
- Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku,
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata,
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września danego roku, podatek płatny
jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenie w niepełnej wysokości następuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Ulgi:
− Termin płatności podatku można odroczyć lub rozłożyć na raty na podstawie art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu.
− Podatek można umorzyć na podstawie art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Sprawę załatwia:
Referat Budżetu i Podatków pok. 15, tel. 56-472-96-25


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Laskowska

Data wytworzenia:
09 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
09 cze 2020, godz. 10:18

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 08:02