Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz

Funkcję Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego sprawuje: Józef Blank
tel. kontaktowy:  56 47 296 10


1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Burmistrz czuwa nad prawidłową organizacją realizacji uchwał Rady i aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

4. Burmistrz jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  
 
5. Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, w tym uchwał Rady.

6. Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2)reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
3)kierowanie pracą Urzędu,
4)wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki, związanych z zapewnieniem porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego poprzez wydawanie przepisów porządkowych,
5)nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
6)udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
7)nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian stosunku pracy pracowników Urzędu oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
8) powoływanie i odwoływanie Zastępcy,
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień,
11) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
12) powoływanie komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych,
13) powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
14) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
15) udzielanie upoważnień Zastępcy i innym pracownikom Urzędu do wydawania, w imieniu Burmistrza, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
16) gospodarowanie mieniem komunalnym,
17) sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej jako terenowego organu obrony cywilnej,
18) wykonywanie innych zadań, określonych w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach szczegółowych.  

7. Burmistrz może powierzyć odrębnym zarządzeniem sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi – Zastępcy i Sekretarzowi.

8. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Urząd Stanu Cywilnego,
2) Referat Promocji,
3) Referat Oświaty, Kultury i Sportu,
4) Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego,
5) Biuro Prawne,
6) Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego,
7) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,
oraz gminne jednostki organizacyjne.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:11

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
02 cze 2020, godz. 10:08