Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów, który powinien zwierad:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeo, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeo, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4(w przypadku spółdzielni i wspólnot);

Powyższa zgodna nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
-spółdzielnię mieszkaniową;
-wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali;
-zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Paostwa;
-użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotami o których mowa w ust.2 (art. 83 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni -obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia -obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
5) wielkośd powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
6) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy
usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeo zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu-jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Opłaty skarbowe:
Nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna dot. opłat skarbowych Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, częśd III, pkt 44 załącznika do ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (pok. nr 29).
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskad kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócid termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasnośd wniosek musi byd potwierdzony przez wszystkich współwłaścicieli.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
4. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nalicza i pobiera opłaty ustawowo wg stawek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok kalendarzowy.
5. Organ odstępuje od pobrania opłaty zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
6. Zgodnie z art. 83a ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
7. Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie dla:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własnośd osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
8) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych
lub zoologicznych;
9) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
10) drzew lub krzewów, które utrudniają widocznośd sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeo kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeo melioracji wodnych szczegółowych;
13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
14) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadao wynikających z planu ochrony lub zadao ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadao ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
15) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
16) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeo, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
17) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.ustawyz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w Nowym Mieście Lubawskim.
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
5. Wniosek o wydanie protokołu z oględzin.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Markowska

Data wytworzenia:
10 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
10 cze 2020, godz. 09:02

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
10 cze 2020, godz. 09:02