Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zasady odroczenia ze względu na naukę

Odroczenie ze względu na pobieranie nauki jest udzielane poborowym na ich pisemny wniosek, który należy złożyć do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 2 miesięcy.
 
Poborowi, którzy zostali wezwani po raz pierwszy do poboru, wypełniają stosowny wniosek o odroczenie w obecności przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień na poborze.
We wniosku należy podać: imię i nazwisko poborowego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL poborowego, nazwę uczelni, szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli.
 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły, którego wzór zamieszczono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służy wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i innej jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z 2004r. Nr 145, poz.1539).
 
Odroczenie ze względu na pobieranie nauki przysługuje poborowemu na każdy system kształcenia w:
- szkole wyższej,
- wyższej szkole zawodowej,
- szkole ponadgimnazjalnej (do dnia 31 sierpnia 2008 roku także w szkole ponadpodstawowej),
- w zakładzie kształcenia nauczycieli.
 
Możliwość odroczenie ze względu na pobieranie nauki ograniczona jest wiekiem poborowego tj.:
- odroczenie ze względu na pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 roku także w szkole ponadpodstawowej przysługuje poborowemu – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 23 rok życia,
- odroczenie ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem przysługuje poborowemu – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia,
- odroczenie ze względu na pobieranie nauki w zakładach kształcenia nauczycieli przysługuje poborowemu – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 roku życia,
- odroczenie ze względu na pobieranie nauki udziela się także poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną – na czas pobierania tej nauki.
 
Odroczenia ze względu na naukę w szkole wyższej mogą być udzielane studentom, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 27 rok życia, na czas pozwalający na ukończenie studiów. W sytuacji takiej do wniosku poborowego należy załączyć opinię rektora szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowe, w której student studiuje.
 
Skreślenie z listy studentów lub wydalenie ze szkoły jest jednoznaczne z utratą udzielonego wcześniej odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu pobierania nauki.
 
Poborowy, któremu udzielono odroczenia ze względu na pobierania nauki, po zakończeniu każdego roku szkolnego (studiów), w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów) jest obowiązany przedstawić wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na pobyt stały (lub pobyt czasowy ponad 2 miesiące) zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów).
 
W przypadku poborowego będącego studentem, pobierającym naukę w szkole wyższej warunek przedstawienia zaświadczenia poborowy może również spełnić przez przedstawienie indeksu z dokonanym wpisem o zaliczeniu roku (semestru) studiów.
 
 
Podstawa prawna:
- art. 39 ust. 1 pkt 4,5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 ze zm.;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej – Dz.U. z 2004r.Nr 150, poz.1569;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i innej jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony – Dz.U. z 2004r. Nr 145, poz.1539.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 12:00

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 12:00