Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zasady ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

Ochotnikami – w rozumieniu §1 ust.1 rozporządzenia – są:
- poborowi (mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą osiemnaście lat życia),
- przedpoborowi (mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia),
- mężczyźni, którzy ukończyli siedemnaście lat życia.
 
W celu odbycia zasadniczej służby wojskowej ochotnicy powinni złożyć do właściwej wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
 
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca,
datę i miejsce urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL,
adres zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące,
wykształcenie, w tym nazwę szkoły, której jest absolwentem, oraz zawód wyuczony i wykonywany,
miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko służbowe,
posiadane kwalifikacje specjalistyczne i znajomość języków obcych,
kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, jeżeli została w stosunku do niego określona,
w przypadku mężczyzn, którzy ukończyli siedemnaście lat życia należy dodatkowo dołączyć:
pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na odbycie zasadniczej służby wojskowej,
dokument potwierdzające datę urodzenia tj. akt urodzenia.
 
We wniosku ochotnik może ponadto wskazać:
rodzaj sił zbrojnych, rodzaj wojsk i służb lub miejsce, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową,
jednostkę wojskową, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, w tym – w miarę możliwości – stanowisko służbowe lub funkcję,
termin, w którym chce rozpocząć odbywanie zasadniczej służby wojskowej.
 
Złożenie wniosku o powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej nie jest jednoznaczne z obowiązkiem powołania ochotnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
 
Ochotnikowi przysługuje pierwszeństwo w powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest to zgodne z aktualnymi potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Podstawa prawna:
art.83 i 84 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. Nr 142, poz.1506).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 11:52

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 11:52