Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Uznanie żołnierza za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

PODSTAWA PRAWNA
art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)
§2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2004r. Nr 150, poz.1569).
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
wniosek żołnierza, którym powinien zawierać:
- imię i nazwisko poborowego,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania poborowego,
-  numer ewidencyjny PESEL poborowego,
-  wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.
 
do wniosku należy bezwzględnie dołączyć:
- zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,
- oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny poborowego, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania,
 
jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty roku życia, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
- kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (akt urodzenia),
 
jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji, do wniosku należy dodatkowo załączyć:
- ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
 
jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu, do wniosku należy dołączyć:
- prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki.
 
inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenia odroczenia.
 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
W przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową udokumentowany wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny należy złożyć do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.
 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony ludności i informacji niejawnych – biuro Nr 5 – tel. 056 474 29 79.
 
OPŁATY
Podania, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony są zwolnione z opłaty skarbowej.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie po złożeniu wniosku lub w ciągu 30 dni, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
DODATKOWA INFORMACJA
Żołnierz może ubiegać się o uznanie za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad:
- członkiem rodziny, który nie ukończył 16 roku życia,
- członkiem rodziny, który ukończył 75 roku życia,
lub
- członkiem rodziny, który został uznany za całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Warunkiem uznania żołnierza za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny jest:
wspólne zamieszkiwanie z osobą wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego,
brak możliwości sprawowania opieki przez innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec osoby w stosunku do której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki,
albo
obowiązek sprawowania opieki wynika z prawomocnego orzeczenia sądu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 11:49

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 11:49