Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

PODSTAWA PRAWNA
art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)
 
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową z wyjątkiem żołnierza pełniącego służbę nadterminową lub wniosek poborowego, posiadającego kartę powołania lub uprawnionego członka rodziny żołnierza,
zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu przez członków rodziny żołnierza (poborowego) pozostających na wyłącznym utrzymaniu lub zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy (w przypadku osób bezrobotnych i nie uczących się),
skrócony odpis aktu małżeństwa żołnierza (poborowego) lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
oraz do wglądu:
w przypadku żołnierza – książeczkę wojskową,
w przypadku poborowego – kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udokumentowany wniosek o uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny należy złożyć do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – w dniu stawienia się do odbycia tej służby.
 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony ludności i informacji niejawnych – biuro Nr 5 – tel. 056 474 29 79
 
OPŁATY
Podania, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony są zwolnione z opłaty skarbowej.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Na podstawie art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie po złożeniu wniosku lub w ciągu 30 dni, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
DODATKOWA INFORMACJA
O uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową lub służbę zastępczą,
poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska lub kartę skierowania do odbycia służby zastępczej,
uprawniony członek rodziny żołnierza odbywającego służbę wojskową lub służbę zastępczą.
 
Członkami rodziny żołnierza (poborowego) w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP mogą być: jego żona, dzieci, rodzice lub osoby względem, których żołnierza (poborowego) obciąża obowiązek alimentacyjny.
 
Warunkiem uznania żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny jest nie uzyskiwanie dochodu przez członków rodziny lub uzyskiwanie dochodu niższego od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudnia roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, na podstawie udokumentowanego wniosku żołnierza, za okres od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 11:44