Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego, w szczególności należy:

1) dokonywanie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, tj. rejestrowanie urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie rejestru stanu cywilnego;
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
4) aktualizowanie - na podstawie przypisów nadesłanych z innych Urzędów Stanu Cywilnego – rejestru stanu cywilnego;
5) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów;
6) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego;
7) ustalanie treści aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych;
8) wydawanie decyzji administracyjnych mających wpływ na zmianę zapisów w rejestrze stanu cywilnego;
9) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, zmianie imienia dziecka;
10) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w trybie przepisów art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
12) stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa;
13) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
14) (uchylony);
15) zawiadamianie Sądu o urodzeniu dziecka przez nieletnia matkę;
16) zawiadamianie właściwych organów administracji samorządowej o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego;
17) prowadzenie i przekazywanie do właściwego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów;
18) prowadzenie rejestrów i skorowidzów, o których mowa w przepisach szczegółowych;
19) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, współpracy z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego;
20) przechowywanie, konserwowanie oraz zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
21) przygotowywanie wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości wręczania medali przez Burmistrza;
22) prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego oraz innych aktów prawnych;
23) stosowanie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
24) dokonywanie wpisów w formie elektronicznej w rejestrze stanu cywilnego;
25) gromadzenie w formie dokumentu elektronicznego w rejestrze stanu cywilnego akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
26) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce;
27) wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
28) występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;
29) aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego;
30) realizowanie zadań z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności, w tym w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
b) wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych,
c) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz wydawanie stosownych zaświadczeń,
d) wprowadzanie danych do centralnego Rejestru Dowodów Osobistych,
e) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
f) wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie zameldowania i wymeldowania,
h) przyjmowanie formularzy zgłoszenia pobytu stałego oraz formularzy zgłoszenia pobytu czasowego,
i) przyjmowanie formularzy zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego oraz formularzy zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,
j) przyjmowanie formularzy zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
k) wydawanie z urzędu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały,
l) wydawanie na wniosek zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy,
m) wydawanie decyzji w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się,
n) udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców uprawnionym podmiotom wskazanym w ustawie o ewidencji ludności,
o) przygotowywanie danych statystycznych dotyczących ewidencji ludności dla potrzeb podmiotów uprawnionych do uzyskiwania danych,
p) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz sporządzenie spisów wyborców,
q) udział w organizacji wyborów, referendów, spisów powszechnych,
31) (uchylony)
32) (uchylony)
g) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
h) przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
i) nadzorowanie realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym terminowe przyjmowanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
j) nadzór nad realizacją założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
k) obsługa pod względem organizacyjno-administracyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
l) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychotropowych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:26

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:27