Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Służba zastępcza

Z dniem 1 stycznia 2004 roku w sposób zasadniczy uległy zmianie zasady kierowania poborowych do służby zastępczej oraz możliwości odbywania tej formy służby.

Z dniem 1 stycznia br. uchylony został dział VI ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej regulujący zagadnienia związane ze służbą zastępczą oraz zawierający delegacje do rozporządzeń uszczegóławiających zapisy ustawy w tej materii.
W zamian działu VI ustawy, o której mowa wyżej, w dniu 28 listopada 2003 roku podpisano akt prawny w randze ustawy regulujący zagadnienia służby zastępczej – ustawę o służbie zastępczej, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 223 pod pozycją 2217 w roku ubiegłym.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi poborowy zobowiązany jest złożyć wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej do komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (do dnia 1 stycznia bieżącego roku podanie poborowy składał do powiatowej komisji poborowej).

Dla poborowych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące na terenie powiatu nowomiejskiego właściwą komisją wojewódzką ds. służby zastępczej jest komisja powołana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, natomiast właściwym komendantem uzupełnień jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostródzie.

Podania o skierowanie do służby zastępczej złożone przez poborowych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy zostaną rozpatrzone według zasad obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przez właściwą powiatową komisję poborową.


Marszałek
Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Al. Józefa Piłsudskiego 7/9
10 – 575 Olsztyn


Wojskowy Komendant Uzupełnień
ul. Czarneckiego 28
14 – 100 Ostróda


Zasady składania wniosku o przeznaczenie do służby zastępczej

Wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej poborowy może składać do komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w każdym czasie, jednak nie później niż w dniu doręczenia mu karty powołania do odbycia służby wojskowej.

Wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej może być złożony przez poborowego z powodu:

przekonań religijnych,


wyznawanych zasad moralnych, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.


Wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej powinien w szczególności zawierać:

oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych,


wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy wyłączającej możliwość odbywania służby wojskowej oraz wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną doktryną religijną lub wskazać wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.


Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku, poborowy nie może być powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej (jest to jedyna forma odwołania, która wstrzymuje powołanie do służby wojskowej).

Wniosek poborowego rozpatrywany jest przez komisję wojewódzką ds. służby zastępczej w składzie co najmniej 3 osób w obecności poborowego w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku przez wojskowego komendanta uzupełnień.

Od orzeczenia wojewódzkiej komisji ds. służby zastępczej przysługuje poborowemu i wojskowemu komendantowi uzupełnień w terminie 14 dni odwołanie do komisji ds. służby wojskowej, którą powołuje minister właściwy ds. pracy.
Czas trwania służby zastępczej

Służba zastępcza trwa 18 miesięcy, natomiast dla absolwentów szkół wyższych – 6 miesięcy.

Służba wojskowa dla poborowych powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie:

od dnia 1lipca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku – trwa 11 miesięcy,


od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku – trwa 10 miesięcy,


od 1 lipca 2005 roku – trwa 9 miesięcy.


Gdzie można odbywać służbę zastępczą?

Służbę zastępczą można odbyć w:

państwowych jednostkach organizacyjnych,


samorządowych jednostkach organizacyjnych,


publicznych zakładach opieki zdrowotnej,


organizacjach pożytku publicznego (w przypadku jednostki organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego mającego osobowość prawną konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody poborowego).


Służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz:

administracji publicznej,


wymiaru sprawiedliwości,


ochrony środowiska,


ochrony przeciwpożarowej,


ochrony zdrowia,


pomocy społecznej,


opieki nad osobami niepełnosprawnymi,


opieki nad osobami bezdomnymi.


Procedura kierowania poborowego do odbycia służby zastępczej

Do odbycia służby zastępczej kieruje poborowego marszałek województwa za pomocą karty skierowania, zapewniając poborowemu bezpłatny przejazd najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego do miejscowości, w której poborowy ma odbywać tę służbę.

Poborowy jest zobowiązany stawić się do odbycia służby zastępczej w terminie i w miejscu wskazanym w karcie skierowania.
W przypadku choroby poborowego stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim poborowy jest zobowiązany zawiadomić w terminie 3 dni podmiot, w którym będzie odbywać służbę zastępczą o przyczynie niestawiennictwa (przy braku takiego zawiadomienia następuje powiadomienie marszałka województwa, prokuratora rejonowego i wojskowego komendanta uzupełnień).

Poborowy odbywający służbę zastępczą nie może pełnić funkcji kierowniczej.

Poborowy odbywający służbę zastępczą nie pozostaje w stosunku służbowym z podmiotem, do którego został skierowany w celu odbycia służby zastępczej.

Uprawnienia poborowego odbywającego służbę zastępczą

Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą przysługują z tytułu pełnienia tej służby następujące świadczenia:

świadczenie pieniężne w kwocie 640,00 zł miesięcznie,


bezpłatne zakwaterowanie (jeżeli czas dojazdu do miejsca odbywania służby zastępczej przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny),


odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, dostarczane na zasadach określonych przepisami działu X ustawy – Kodeks pracy,


posiłki profilaktyczne i napoje, przyznawane na zasadach określonych przepisami wydanymi na podstawie art.232 kodeksu pracy,


bilety na codzienny dojazd z miejsca pobytu stałego (lub czasowego) do miejsca pełnienia służby i z powrotem,


przejazd najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego po zakończeniu odbywania służby zastępczej do miejsca pobytu stałego (lub czasowego).


Ponadto poborowemu przysługuje:

urlop wypoczynkowy w wymiarze 9 dni kalendarzowych w pierwszym roku służby zastępczej i 11 dni kalendarzowych w drugim roku tej służby (absolwentom szkół wyższym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 9 dni kalendarzowych),


urlop z tytułu honorowego krwiodawstwa w wymiarze 1 dnia za każde oddane 200 ml krwi,


zwolnienie od pracy w celu konieczności wykonania okresowych badań lekarskich i szczepień ochronnych lub konieczności osobistego stawienia się na wezwanie przed organ administracji publicznej, organ wymiaru sprawiedliwości lub organ ścigania karnego,


zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni w razie ślubu poborowego lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka poborowego lub dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy poborowego,


zwolnienie od pracy w wymiarze 1 dnia w razie zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu poborowego lub pod jego bezpośrednią opieką.


Szczególne uprawnienia poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej

W okresie między dniem doręczenia poborowemu karty skierowania a dniem zakończenia odbywania służby zastępczej stosunek pracy z poborowym nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez poborowego wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia mu karty skierowania, wypowiedzenie staje się bezskuteczne.

W razie zawarcia umowy na okres próbny – w przypadku upływu okresu próbnego po powołaniu poborowego do odbycia służby zastępczej – umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

Pracodawca jest obowiązany na wniosek poborowego, któremu doręczono kartę skierowania udzielić poborowemu zwolnienia od pracy na okres 2 dni bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Poborowemu, który w terminie 30 dnia od dnia zwolnienia ze służby zastępczej podjął pracę u pracodawcy, u którego zatrudniony był w dniu skierowania do odbycia służby zastępczej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Poborowemu, który w terminie 30 dni od dnia zwolnienia ze służby zastępczej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu skierowania do tej służby, czas odbywania służby zastępczej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom zatrudnionym u tego pracodawcy, u którego podjął pracę.

Pracodawca, u którego był zatrudniony poborowy w dniu skierowania do odbycia służby zastępczej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zwolnienia ze służby poborowy zgłosił się do tego pracodawcy w celu podjęcia pracy.
Niezachowanie terminu 30 dniowego powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło ono z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej – Dz.U. Nr 223, poz. 2217


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 11:56

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 11:56