Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Działalności Gospodarczej

Do zadań Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Działalności Gospodarczej, w szczególności należy:

1) W zakresie zarządzania kryzysowego:

a) ocena potencjalnych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i prognozowanie rozwoju tych sytuacji,
b) opracowywanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego,
c) opracowywanie i weryfikacja innych planów, programów i procedur reagowania oraz ich uruchamianie w sytuacjach kryzysowych,
d) organizowanie oraz obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
e) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków do wykonania, uzupełnienia i modyfikacji zaplanowanych procedur reagowania,
f) gromadzenie informacji o zaistniałych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
g) organizowanie systemów łączności i monitorowania dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
h) organizowanie i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
i) stworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej i infrastruktury krytycznej,
j) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
k) szkolenie i doskonalenie podmiotów przewidzianych do działań w sytuacjach kryzysowych,
l) prowadzenie ogólnych spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

2) W zakresie obrony cywilnej:

a) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz nadzorowanie prac nad opracowywaniem planów obrony cywilnej przez instytucje, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
b) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, przedsiębiorcom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy,
c) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
d) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze Gminy,
e) planowanie i zapewnienie ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia pomocy,
f) koordynowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, w tym dostaw wody pitnej dla ludności oraz urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń,
g) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
h) współdziałanie w planowaniu i zapewnieniu ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
i) prowadzenie gospodarki magazynowej rzeczowych składników majątkowych obrony cywilnej, w tym zapewnienie właściwego przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany,
j) prowadzenie całokształtu prac związanych z tworzeniem i przygotowaniem oraz organizacją jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
k) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
l) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych oraz społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
m) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej,
n) tworzenie i bieżące aktualizowanie baz danych teleadresowych, materiałowo-sprzętowych, medycznych, pozyskiwania zasobów ludzkich, sił, środków i materiałów na potrzeby prowadzonych akcji ratunkowych oraz zabezpieczenia potrzeb ludności,
o) przygotowanie ludności do powszechnej samoobrony, w tym do wykonania przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym,
p) organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz podejmowanie działań w zakresie popularyzacji obrony cywilnej,
q) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza jako szefa obrony cywilnej.

3) W zakresie spraw obronnych:

a) współudział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
- sporządzanie wykazu osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej,
b) prowadzenie rejestrów i wykazów zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
c) organizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
d) organizowanie rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
e) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji służby stałego dyżuru w Urzędzie,
f) ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
g) prowadzenie prac reklamacyjnych,
h) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej planowania operacyjnego funkcjonowania administracji samorządowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
i) przygotowanie głównego stanowiska kierowania i niezbędnej dokumentacji związanej z przemieszczaniem i zapewnieniem funkcjonowania organu na stanowisku kierowania,
j) przygotowanie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
k) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
l) prowadzenie szkoleń obronnych według zasad określonych w przepisach szczególnych.

4) W zakresie realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach:

a) przyjmowanie i rejestrowanie zaświadczeń o organizowaniu zgromadzeń,
b) wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych, jeżeli naruszają przepisy bądź stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo mogą wywołać szkody w mieniu,
c) współdziałanie ze Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji w zakresie organizowanych na terenie gminy zgromadzeń.

5) Prowadzenie spraw związanych z używaniem wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie miejsc i obiektów publicznych.

6) W zakresie działalności gospodarczej:

a) rejestracja przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) weryfikowanie i przekształcanie składanych wniosków z wersji papierowej na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłanie przetworzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) bieżąca współpraca z podmiotami gospodarczymi na terenie Gminy,
d) udzielanie informacji dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne,
e) udzielanie informacji podmiotom uprawnionym w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) wydawanie licencji na transport drogowy taksówkami,
6) W zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:
a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
c) nadzorowanie realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym terminowe przyjmowanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
d) nadzór nad realizacją założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e) obsługa pod względem organizacyjno-administracyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychotropowych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:32

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:32