Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Referat Teleinformatyzacji i Bezpieczeństwa

Do zadań Referatu Teleinformatyzacji i Bezpieczeństwa w szczególności należy:

1. w zakresie spraw informatycznych:
a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z informatyzacją Urzędu oraz administrowaniem wewnętrzną siecią komputerowa,
b) nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi, zabezpieczenie haseł dostępu do systemów,
c) stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym określenie bieżących potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy,
d) planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb,
e) przedkładanie propozycji dotyczących usprawnień pracy systemów informatycznych,
f) wdrażanie oprogramowania oraz specjalistycznych programów informatycznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu,
g) dokonywanie transformacji cyfrowej urzędu, a w szczególności rozwój e-usług i ich rozbudowę, tworzenie architektury e-doręczeń Urzędu, rozszerzania systemu EZD oraz koordynacja wdrożenia jednolitego systemu zarządzania dokumentami,
h) tworzenie nowych i rozbudowa istniejących serwisów tematyczno-usługowych i portali miejskich, rozbudowa i unowocześnianie istniejących usług i kontaktu z mieszkańcami, powiadamiania mieszkańców na platformach informacyjnych, tworzenie i rozbudowa istniejących systemów,
i) nadzór nad monitoringiem miejskim, odczyt zapisów i udostępnianie nagrań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j) przygotowywanie kopii zapasowych danych informatycznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu i ich archiwizacja,
k) koordynacja i organizacja systemów informatycznych związanych z wyborami powszechnymi,
l) nadzór nad realizowanymi projektami informatycznymi,
m) zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz nadzór nad właściwym eksploatowaniem łączy i automatycznej centrali telefonicznej,
n) ścisła współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych;

2. w zakresie obsługi BIP, strony internetowej Urzędu:
a) administrowanie stroną internetową Urzędu oraz obsługa informatyczna Biuletynu Informacji Publicznej,
b) nadzór nad aktualnością treści informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej BIP i stronie internetowej Urzędu,
c) nadzór nad prowadzeniem Bazy Aktów Własnych w edytorze aktów prawnych xml oraz właściwym użytkowaniem Legislatora;


3. w zakresie działalności gospodarczej:
a) rejestracja przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) weryfikowanie i przekształcanie składanych wniosków z wersji papierowej na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłanie przetworzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) bieżąca współpraca z podmiotami gospodarczymi na terenie Gminy,
d) udzielanie informacji dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne,
e) wydawanie licencji na transport drogowy taksówkami;


4. w zakresie cyberbezpieczeństwa:
w szczególności realizowanie obowiązków wynikających ze Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy o działaniach antyterrorystycznych;


5. w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przewidzianych do realizacji przez Burmistrza, w tym:
a) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
b) organizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
c) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji służby stałego dyżuru w Urzędzie,
d) prowadzenie prac reklamacyjnych,
e) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
f) w zakresie pozamilitarnych działań obronnych i systemu kierowania obronnością;


6. w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, przewidzianych do realizacji przez Burmistrza;


7. w zakresie zadań wskazanych w Protokołach Dodatkowych do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczące ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II) sporządzonych dnia 8 czerwca 1977 r.;

8. wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ochroną informacji niejawnych zgodne z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

9. w zakresie zadań określanych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

10. W zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;

11) obsługa techniczna obrad sesji Rady Miejskiej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zieliński

Data wytworzenia:
01 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Zieliński

Data publikacji:
25 sie 2022, godz. 10:47

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zieliński

Data aktualizacji:
25 sie 2022, godz. 11:05