Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Do zadań Referatu ds. Oświaty, Kultury i Sportu, w szczególności należy:

1) W zakresie oświaty:

a) przygotowanie projektów i realizacja uchwał podejmowanych w sprawach dotyczących systemu oświaty,
b) analizowanie i konsultowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę oraz ich aneksów,
c) prowadzenie spraw w zakresie rejestracji placówek niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz prowadzenie rejestru,
d) przygotowywanie analizy ze średnich wynagrodzeń nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w celu ustalenia dodatku uzupełniającego,
e) organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych lub przygotowywanie umów w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, jeżeli dowóz zapewniają rodzice,
f) przeprowadzanie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
g) planowanie i rozliczanie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
h) planowanie i rozliczanie dotacji na zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
i) planowanie i rozliczanie dotacji na dofinansowywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
j) przygotowywanie informacji dla organu stanowiącego o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
k) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu aplikowanie o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,
l) wnioskowanie o środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok,
m) prowadzenie baz danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej oraz sprawozdawczości statystycznej,
n) prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
o) zapewnienie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dostępu do edukacji przedszkolnej,
p) inicjowanie – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i podmiotami zewnętrznymi – działań w zakresie dożywiania uczniów, bezpieczeństwa, promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, programów ekologicznych i innych przedsięwzięć edukacyjnych,
q) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
r) prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 w zakresie sprawozdawczości, rejestracji żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzenia rejestru,
s) realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
t) zapewnienie koordynacji działalności gminnych jednostek oświatowych,
u) wykonywanie innych zadań organu nadzorującego oraz współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

2) W zakresie kultury:

a) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i utrzymaniem gminnych placówek kulturalnych, między innymi w zakresie dotyczącym tworzenia, przekształcania oraz zapewniania właściwych warunków funkcjonowania,
b) współudział w opracowywaniu statutów instytucji kultury oraz zmian do statutu,
c) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego uczniów oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
d) prowadzenie spraw wynikających między innymi z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym prowadzenie rejestru instytucji kultury,
e) koordynowanie imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym,
f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród artystycznych,
g) prowadzenie spraw w zakresie polityki senioralnej.

3) W zakresie sportu:

a) współpraca z klubami sportowymi i szkołami w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
b) współorganizacja imprez sportowych,
c) nadzór nad opracowywaniem i realizacją kalendarza miejskich imprez sportowych,
d) współpraca z Radą Sportu,
e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą nagród i stypendiów sportowych.
4) (uchylony)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:28