Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Referat Budżetu i Finansów

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów, w szczególności należy:

1) W zakresie przygotowania projektów uchwał budżetowych Gminy, zmian w budżecie oraz opracowywania projektu realizacji dochodów i wydatków budżetu:

a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) udział w przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w uchwale budżetowej,
c) przekazywanie miejskim jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
d) sporządzania wieloletniej prognozy finansowej.

2) W zakresie nadzoru nad realizacją budżetu:

a) udział w prawidłowej i terminowej realizacji budżetu w zakresie pobierania i gromadzenia dochodów, w tym podatków lokalnych oraz wydatkowania środków pieniężnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
b) czuwanie nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
c) nadzór finansowy nad prawidłową realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
d) nadzór finansowy nad prawidłowym przekazywaniem dotacji celowych na realizację określonych zadań i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tychże zadań,
e) kontrola realizacji zadania publicznego, w tym:
a) prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania,
b) prowadzenia pod względem finansowym dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3) W zakresie rachunkowości i sprawozdawczości:

a) prowadzenie rachunkowości budżetowej,
b) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji i finansowania zadań wspólnych,
c) współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania budżetu i jego zmian, sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
d) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie dotyczącym prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej Gminy,
e) sporządzanie odpowiednich sprawozdań, wynikających z przepisów, w tym sprawozdań z wykonania budżetu,
f) prawidłowe ewidencjonowanie oraz terminowe przekazywanie dochodów należnych do budżetu państwa,
g) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

4) W zakresie księgowości:

a) prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zlecone,
b) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków oraz funduszy celowych,
c) rozliczanie wyjazdów służbowych,
d) analityczne i syntetyczne księgowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
e) rozliczenie finansowe wyników inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu,
f) rozliczanie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług VAT,
g) prowadzenie analitycznej księgowości dochodów budżetowych z tytułu: opłaty za dzierżawę, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5) W zakresie płac:

a) naliczanie wynagrodzeń osobowych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu, sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
b) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
c) naliczanie zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków macierzyńskich,
d) rozliczanie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu i zleceniobiorców,
e) rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
f) ewidencjonowanie umów zleceń, ustalanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składki ZUS oraz sporządzanie deklaracji.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:24