Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Referat Budżetu i Podatków

Do zadań Referatu Budżetu i Podatków, w szczególności należy:

I. W zakresie przygotowania projektów uchwał budżetowych Gminy, zmian w budżecie oraz opracowywania projektu realizacji dochodów i wydatków budżetu:

 1. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. udział w przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w uchwale budżetowej,
 3. przekazywanie miejskim jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
 4. sporządzania wieloletniej prognozy finansowej.

II. W zakresie nadzoru nad realizacją budżetu:

 1. udział w prawidłowej i terminowej realizacji budżetu w zakresie pobierania i gromadzenia dochodów, w tym podatków lokalnych oraz wydatkowania środków pieniężnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 2. czuwanie nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
 3. nadzór finansowy nad prawidłową realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 4. nadzór finansowy nad prawidłowym przekazywaniem dotacji celowych na realizację określonych zadań i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tychże zadań,
 5. kontrola realizacji zadania publicznego, w tym:
 6. prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania,
 7. prowadzenia pod względem finansowym dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

III. W zakresie rachunkowości i sprawozdawczości:

 1. prowadzenie rachunkowości budżetowej,
 2. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji i finansowania zadań wspólnych,
 3. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania budżetu i jego zmian, sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. współpraca z organami administracji rządowej w zakresie dotyczącym prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej Gminy,
 5. sporządzanie odpowiednich sprawozdań, wynikających z przepisów, w tym sprawozdań z wykonania budżetu,
 6. prawidłowe ewidencjonowanie oraz terminowe przekazywanie dochodów należnych do budżetu państwa,
 7. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

IV. W zakresie księgowości:

 1. prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji dochodów i wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zlecone,
 2. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków oraz funduszy celowych,
 3. prowadzenie windykacji należności Gminy,
 4. rozliczanie wyjazdów służbowych,
 5. analityczne i syntetyczne księgowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 6. rozliczenie finansowe wyników inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu,
 7. rozliczanie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług VAT.

V. W zakresie podatków i opłat lokalnych:

 1. dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych, w tym prowadzenie postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających,
 2. kontrolowanie i prowadzenie nadzoru nad realizacją poboru opłaty targowej,
 3. prowadzenie kontroli podatkowych,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i sprawozdawczością z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 6. przygotowanie, kompletowanie i analiza wniosków do wydania decyzji w sprawie ulg (o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty lub umorzeniu zobowiązań podatkowych) oraz opracowywanie decyzji w tym zakresie,
 7. sporządzanie wykazów osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg i pomocy publicznej,
 8. wydawanie zaświadczeń podatnikom podatków i opłat oraz sporządzanie informacji z akt podatkowych na żądanie organów uprawnionych w zakresie przewidzianym przez Ordynację podatkową,
 9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i użytkowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

VI. W zakresie płac:

 1. naliczanie wynagrodzeń osobowych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu, sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 2. wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 3. naliczanie zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków macierzyńskich,
 4. rozliczanie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu i zleceniobiorców,
 5. rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 6. ewidencjonowanie umów zleceń, ustalanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składki ZUS oraz sporządzanie deklaracji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
25 sie 2022, godz. 09:13

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
02 wrz 2022, godz. 13:48