Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

PODSTAWA PRAWNA
art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)
§16 rozporządzenia RM z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U. Nr13, poz.155).
 
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek żołnierza złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych,
zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych,
zaświadczenie pracodawcy lub naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej (sposób obliczenia kwoty wynagrodzenia lub dochodu określa §8 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).
 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udokumentowany wniosek o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia rekompensującego należy złożyć do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) żołnierza albo jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych.
 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony ludności i informacji niejawnych – biuro Nr 5 – tel. 056 474 29 79
 
OPŁATY
Postępowanie w sprawie świadczeń rekompensujących jest zwolnione z opłat i kosztów administracyjnych.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Świadczenie rekompensujące wypłaca burmistrz w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku żołnierza.
 
DODATKOWA INFORMACJA
Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy)) przysługuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 
Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
 
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych od dowódcy jednostki wojskowej.
 
SPOSÓB OBLICZENIA ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO PRZEZ PRACODAWCĘ
Kwota wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
W skład kwoty wynagrodzenia nie wchodzą:
obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych,
premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartości świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.
 
W zaświadczeniu pracodawca określa kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu.
Zaświadczenie pracodawca jest zobowiązany wystawić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 11:41