Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Postępowanie w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom (poborowym)


PODSTAWA PRAWNA
art. 131 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)
§3 rozporządzenia RM z dnia 18 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP (Dz.U. Nr116, poz.1238).
 
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek żołnierza lub poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbywania) służby wojskowej,
oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
lub
w przypadku żołnierzy samotnych – oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
lub
cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
lub
akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustalającą lokal (dom) mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udokumentowany wniosek o ustalenie i pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych należy złożyć do wójta lub burmistrza właściwego dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza.
 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony ludności i informacji niejawnych – biuro Nr 5 –tel. 056 474 29 79
 
OPŁATY
Podania, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony są zwolnione z opłaty skarbowej.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie po złożeniu wniosku lub w ciągu 30 dni, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
DODATKOWA INFORMACJA
Burmistrz ustala i pokrywa należności i opłaty mieszkaniowe w stosunku do następujących kategorii żołnierzy (poborowych):
żołnierzy uznanych decyzją administracyjną za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
żołnierzy uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej,
Uprawnienia do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 
Burmistrz pokrywa następujące należności mieszkaniowe:
należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
należności z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
 
Warunkiem korzystania z uprawnień, o których mowa wyżej, jest nieoddanie lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem.
 
Należności mieszkaniowe pokrywa się za okres od dnia powołania do zasadniczej służby
wojskowej.
 
Należności mieszkaniowych za żołnierza lub poborowego nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:
- przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- nastąpiła zmian tytułu prawnego żołnierza lub poborowego do lokalu (domu) mieszkalnego, a w szczególności gdy:
- ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
- wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego,
- wynajmuj on (podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.
 
Należności mieszkaniowe są pokrywane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 11:39

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 11:39